Ekoškola 2022/2023

Jezírko je hotové

Na závěr školního roku opět jedno srovnání po roční práci Ekoškoly.

Chtěli bychom tímto moc poděkovat paní ředitelce za to, že nám jezírko dovolila, Obci Dublovice za schválení našeho plánu a podporu, Ondrovi Spilkovi za bagrování, Davidu Burianovi za dovoz kamení, panu Bošťíkovi za obstarání textilie a folie, všem rádcům za užitečné rady a všem dětem, rodičům a známým za to, že nám přišli pomoci na brigádu. Děkujeme.

Ekoškola – Certifikát Bronzová cesta

Hodnotící komise na základě zaslaných hodnotících kritérií, zodpovězených otázek a dalších příloh rozhodla o udělení Certifikace Bronzové cesty programu Ekoškola Základní škole a Mateřské škole Dublovice.

Ocenění:

Ve škole již několik let funguje ekotým, ve kterém jsou zástupci všech ročníků školy. Žáci v ekotýmu mají rozdělené role, vzájemně se respektují a každý dostává prostor vyjádřit se k probíranému tématu nebo kroku Ekoškoly. Scházejí se 1x za 14 dní na hodinu a půl a během školního roku se věnují všem sedmi krokům Ekoškoly. Díky tomu si členové ekotýmu upevňují znalost metodiky a pochopení návaznosti jednotlivých kroků. Pro analýzu využívají pracovní listy a do vytvoření přehledu silných a slabých stránek zapojují celou školu, případně i rodiče. Výsledky analýzy vyhodnocuje ekotým za podpory koordinátorky. Ekotým věnuje každý rok mnoho času vytvářením plánu činností a žáci se učí přemýšlet nad celým průběhem stanoveného cíle. Plán činností vychází z analýzy. Cíle jsou podrobně rozpracovány do jednotlivých kroků, které jsou zapotřebí k úspěšnému splnění. V plánu jsou uvedené zodpovědné osoby a termíny, do kdy úkoly mají být udělány. Ekotým si průběžně zaznamenává plnění kroků a vede diskuze, jak se jim to daří. Každý žák má zápisníček pro zaznamenávání svých úkolů a úspěchů. Témata, kterým se ekotým věnuje, jsou zahrnována do výuky různých předmětů. Tím se žáci celé školy seznamují s aktivitami ekotýmu a jsou vtáhnuti do jejich zájmů a činností. Členové ekotýmu informují své spolužáky a také rodiče o tom, co se jim povedlo a také o tom, co plánují. Tyto informace sdílejí osobně, na nástěnce, webových stránkách školy, v místním obchodě a v obecním časopise. Ekokodex zastřešuje témata Ekoškoly a každý rok je aktualizován. Je umístěn na viditelném místě a je srozumitelný a zapamatovatelný.

Ekotým již za dobu zapojení do programu Ekoškola realizoval mnoho opatření, které zpříjemnilo prostředí školy a zlepšilo ekoprovoz. Ekotým má velkou podporu v koordinátorce a vedení školy.

Tohoto ocenění si velmi vážíme a určitě budeme v tomto programu i nadále pokračovat.

Jezírko - osazování rostlin

Osazování rostlin

Jezírko - brigáda

Ve středu 17. května jsme konečně mohli uskutečnit brigádu na vytvoření jezírka. „Aprílové“ počasí se umoudřilo, takže v 16 hodin jsme mohli po dlouhém plánování odstartovat pracovní část. Přišlo hodně rodičů i dětí, nářadí bylo dostatek a přinesené dobroty k práci velmi chutnaly. Velké poděkování patří všem, kteří pracovali, pekli, fotili anebo jen radili. Byli to: p. Boštík (zajištění geotextilie a jezírkové folie a také velmi cenné rady), rodiče s dětmi: Kalousovi, Krejčí, Barešovi, Kučerovi, Holanovi, Čermákovi, Horníkovi, Grošovi, Jandovi, Stierankovi, Burianovi, Jiránkovi, Kastnerovi, Benešovi, děti: Slaninovi, Švecovi, Máchovi a Holečkovi.

Moc děkujeme.

A jak nám to šlo se můžete podívat ve fotogalerii.

Jezírko - příprava

Během měsíce dubna jsme při pracovních činnostech vybrali písek z doskočiště a ekoškoláci vytyčili pravděpodobnou velikost jezírka. Potom jsme za pomoci některých rodičů a zaměstnanců školy zorganizovali převoz kamení na školní zahradu a první úpravu jezírka bagrem. Moc děkujeme. Pokračujeme podle plánu, takže dále změříme velikost jezírka, zakoupíme jezírkovou folii, zajistíme rostliny a můžeme uskutečnit brigádu.

Banánový den

Ve středu 19. dubna probíhal na naší škole Banánový den. Ekotýmáci vše dobře připravili a zorganizovali. Nejprve vytvořili plán, jak bude celá akce probíhat. Do každé třídy udělali letáčky, které připomínali tuto akci a připravili diplomy a odměny. V tento den měli všichni žáci školy i se svými vyučujícími splnit dvě podmínky: přijít oblečení v něčem žlutém a ještě něco „banánového“ přinést. Mohli mít například banán nebo něco banánového ke svačince, recept na nějakou dobrotu z banánu nebo banán jako plyšáka. Fantazii se meze nekladou. Ekotýmáci pak vše vyhodnotili. Na prvním místě se umístil 1. a 2. ročník, na druhém místě 3. ročník, na třetím místě 5. ročník a na čtvrtém místě 4. ročník. Jednotlivé ročníky dostaly diplom a sladkou odměnu. Nakonec jsme dostali i banán k obědu. Ve fotogalerii můžete vidět, jak se nám úkol podařilo splnit.

Ekotým představuje Jezírko

V letošním školním roce jsme si v programu Ekoškola vybrali téma Biodiverzita. Tento termín znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, takže i v okolí naší školy. Lidskou činností však způsobujeme ohrožení řady druhů, a tím i úbytek biodiverzity. V přírodě totiž vše tvoří provázaný celek. Vyhynutí jedné, pro nás třeba bezvýznamné rostliny, může v důsledku vést k úhynu brouků, ptáků i savců v dané lokalitě. Zachování biodiverzity je proto v našem vlastním zájmu. S ekotýmem jsme nejprve zmapovali naší školní zahradu a zpracovali jsme analýzu podle pracovních listů. Úkoly jsme pak rozdělili pro mladší a straší ročníky. Starší zjišťovali podmínky naší školní zahrady (orientace, terén, zadržování vody v půdě, povětrnostní podmínky, kam svítí slunce,..), mladší pak zjišťovali rozmanitost druhů rostlin a živočichů na naší zahradě. Vše jsme pak vyhodnotili při přírodovědě. Při další schůzce ekotýmu jsme si pomocí obrázků s popisky vytvořili jakousi „živou síť“. Každý měl obrázek s popiskem, po určitém čase nám svůj druh představil vlastními slovy a zkoušel se propojit s někým s dalších živočichů nebo rostlin. Perfektně jsme vymysleli, jak se navzájem dané druhy potřebují. Pak už následoval rozbor naší školní zahrady a jejích rostlinných a živočišných druhů. Po debatě jsme zjistili, co by se na naší zahradě dalo změnit a na závěr vybrali to, na čem budeme pracovat. Hlasováním jsme si jednoznačně zvolili předělat nefunkční doskočiště na jezírko.

Po velkých přípravách, vytvoření plánu činností a výtvarného návrhu, jsme náš záměr představili školské radě. Po diskusi nám p. Holan slíbil, že návrh přednese na jednání zastupitelstva obce.

… a protože jsme dostali zelenou, můžeme začít podle našeho plánu.

Složení Ekotýmu ve školním roce 2022/2023

 • ředitelka školy: Věra Burianová
 • koordinátor projektu: Markéta Sedláčková
 • žáci:
  • 1. roč.: Maty Krejčí, Bertík Kalous, Emička Horníková, Lottynka Rabelová, Adélka Holanová
  • 2. roč.: Vaneska Benešová
  • 3. roč.: Tomík Vondra, Barunka Jandová, Adélka Horníková, Štěpánek Červinka, Mareček Holan
  • 4. roč.: Lucka Grošová, Maruška Slaninová
  • 5. roč.: Pepa Slanina, Lukáš Vondra
 • provozní zaměstnanci: Jitka Schimanová

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0