Projekt Aktivní občánek

Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho, jaký má k němu vztah. Tento vztah se u dětí formuje přes zážitky a místa. Takovými místy mohou být stromy, cesty, potoky, křížky u cest, stavby v okolí škol nebo živá témata, místní historické události. Jsou ale dostatečně zajímavá, aby probudila zájem školáků? Naše odpověď je ano, ale za určitých předpokladů. O tom především je didaktický program Místo pro život.

 

Součástí programu je projekt Aktivní občánek, který se bude realizovat v roce 2012 na čtyřech venkovských základních školách Středního Povltaví - Dublovice, Kamýk nad Vltavou, Krásná Hora, Nečín.

Obec Kamýk nad Vltavou a některé okolní obce usilují o vytvoření nové podoby vesnice, o zapojení veřejnosti do jejího rozvoje. Zavádějí komunitní plánování, tvoří strategické plány, upravují veřejné prostory i okolní krajinu pro lidi s lidmi.

Projekt Aktivní občánek může v tomto dobrém snažení napomoci. Jeho cílem je hledat a ověřovat metody didaktické práce na společenských tématech blízkých životu a místu školy, které pomohou rozvinout u školních dětí schopnosti a dovednosti stát se aktivními občany - ochotnými a odvážnými angažovat se ve prospěch dobrých věcí, schopnými věcně diskutovat bez emocí a urážek, srozumitelně argumentovat, ochotnými vidět kolem sebe problémy a učit se je efektivními způsoby řešit.

Do projektu jsme vybrali společně s řediteli, učiteli a starosty obcí taková témata, která jsou běžnou součástí výuky na školách a zároveň i aktuálními tématy v obcích, ve kterých se projekt realizuje: práce zastupitelstev, volby do samospráv, účast veřejnosti na životě obce, významná i problematická místa v obcích, odpady, vandalství....

Žáci se budou učit prostřednictvím učitelů a ve spolupráci se starosty obcí nahlížet místní aktuální témata, vážit si toho, co je v obcích dobré, významné a hodné ochrany a hledat řešení pro to, co je třeba měnit. Pro tuto práci budou školy vybaveny pomůckami v hodnotě 950 000Kč.

 

Projekt je na samém začátku, ale již nyní si můžete prohlédnout portál Místo pro život www.mistoprozivot.cz, prolistovat zajímavou internetovou encyklopedii, nahlédnout práci učitelů a dětí tří venkovských škol Středního Povltaví na přírodovědných a historických tématech v jejich okolí, prolistovat moderní metodický portál, popř. přispět článkem, fotografií nebo odbornou informací do části portálu, která je archivem lokálních příspěvků jednotlivých škol. Během roku pak budou na těchto stránkách zveřejňovány informace o tom, jak se daří uvádět hlavní myšlenky projektu Aktivní občánek do praxe.


Kam s přečtenou knížkou? Do poličky. A s krabicí od bot? Do skříně. Věcí přibývá, a když není, kam je dát, vyhodí se. Tak vznikají odpadky. Jsou to věci, které nepotřebujeme, kterých se chceme zbavit. Naše praprababičky a prapradědečkové odpadky téměř neznali. Vše, co měli, znovu použili. Prababičky a pradědečkové už odpadky měli, ale bylo jich málo. Nepotřebné věci naložili na vozík a jednou za rok je odvezli na smetiště za vesnici. A jak je to s odpadky dnes? Hromady obalů, zbytků od jídla a nepotřebných věcí denně svážejí tisíce a tisíce aut. Odpadky jsou strašidlem naší doby.Můžeme jim ve strašení zabránit? Ne, ale můžeme udělat něco pro to, aby jich bylo méně. Nejvíc se strašidlo bojí, kdybychom, my lidé, začali žít skromněji. Méně vyrábět, méně nakupovat a méně spotřebovávat. Úryvek z textu o odpadech je z výukového portálu, který vzniká v rámci projektu Aktivní občánek.

Po pěti měsících chodu projektu se můžeme ohlédnout a říct, že je na co se podívat. Děti na všech čtyřech školách se učí pracovat s fotoaparáty, pořizují záznamy zajímavých míst, výrobků starých řemeslníků, které zůstaly v obcích a okolí, zachycují proměny času v krajině, sledují život divokých kachen nebo monitorují místa, která žalují na lidi - černé skládky. Radost nám dělá velmi hezká spolupráce starostů obcí s řediteli a učiteli škol a také výukový portál www.mistoprozivot.cz , který se začíná plnit zajímavými texty a ilustracemi.

Za realizační tým projektu: Eva Zirhutová, Libor Kalivoda a Petr Halada


Projekt Aktivní občánek - hodnocení

Od listopadu 2011 do dnešních dnů probíhá ve čtyřech základních školách Středního Povltaví projekt Aktivní občánek. Finanční podpora na projekt byla poskytnuta z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, zprostředkovatelem podpory byl Středočeský kraj. Příjemcem podpory byla Obec Kamýk nad Vltavou a partnery projektu čtyři vesnické základní školy - v Kamýku nad Vltavou, v Krásné Hoře nad Vltavou, v Dublovicích a v Nečíni, na nichž se projekt realizuje. Hlavními cíli projektu je zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání ve zmíněných základních školách v oblasti rozvoje občanských klíčových kompetencí a vytvořit portál umožňující výměnu zkušeností s výukou témat k udržitelnému rozvoji, aktivnímu občanství.

 Co se v projektu konkrétně podařilo?

Výuka ve venkovských školách byla obohacena využitím moderních didaktických metod. Rovněž činnost žáků ve školních družinách byla zpestřena o zajímavé didaktické metody. Například můžeme zmínit aktivitu s názvem „Kachny na Vltavě“, kdy děti ve školní družině v Kamýku nad Vltavou pozorovaly, po dobu jednoho roku, kachny. Kreslily je, sledovaly jejich stav, zbarvení, chování a toto vše dokumentovaly fotoaparáty. Také se podařilo oslovit pamětníky starých událostí, rozhovory s nimi byly přepsány a přepracovány do didaktického textu pro žáky. Ti se jím dále zabývali ve výuce. Navíc žáci v průběhu projektu pracovali s moderními přístroji, jako jsou fotoaparáty, přístroje GPS a notebooky, což pro ně bylo zajímavé. Děti v družině se učily „stáhnout“ fotografie z fotoaparátu do počítače a jejich úpravu v grafickém programu. Užívání těchto přístrojů bude v budoucnu stejně samozřejmé, jako je dnes pro průměrného člověka samozřejmé umět zacházet s mobilním telefonem. Proto je přínosné, pokud se s nimi děti seznámí co nejdříve a formou hry se je naučí používat. Tyto čtyři partnerské školy byly vybaveny didaktickým materiálem v celkové hodnotě 950 000 Kč. Jednalo se o notebooky, dataprojektory, fotoaparáty, GPS přístroje, dalekohledy, lupy, mapy, knihy, tiskařský lis, keramickou hlínu, množství výtvarných potřeb, nádoby na tříděný odpad, nástěnky a další materiál, který budou žáci využívat i po skončení projektu. Žáci také v rámci exkurze navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Pražský hrad. Didaktický portál www.mistoprozivot.cz byl rozšířen o velké množství didaktického materiálu pro učitele a o podnětné konkrétní příspěvky od učitelů a vychovatelek partnerských škol. Tento didaktický materiál je na uvedeném webu volně přístupný a mohou ho využívat i pedagogové z jiných škol. Učitelé byli proškoleni ve třech diskuzních didaktických dílnách za účasti starostů „svých“ obcí, kde v části školení hovořili starostové o aktuálních problémech v obcích- např. o vandalismu a o tom, jak mu čelit, o odpadech a postoji občanů k jejich třídění nebo o komunálních volbách v obcích. Vychovatelky i učitelky byly dále proškoleny v několika výtvarných dílnách, seznámily se s využitím GPS přístrojů ve výuce a profesionální fotograf pro ně připravil fotografickou dílnu, kde se učily nejen správně fotografovat, ale i fotografie dále upravovat na počítači. Závěrem můžeme konstatovat, že finance vynaložené na projekt byly utraceny účelně a že projekt byl přínosem pro všechny zúčastněné.

Za řídící tým projektu Mgr. Libor Kalivoda

 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0